Erasmus+ logo
BFEL logo
Andrios logo

 

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECŢIE PARTICIPANŢI

proiect de mobilitate VET Erasmus+ 2018-1-RO01-KA102-048460

ANDRiOS viitorul este în programarea dispozitivelor mobile”

 

 

Dragi elevi,

Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas”, Tîrgu-Mureș, beneficiar al a proiectului de mobilitate VET Erasmus+ 2018-1-RO01-KA102-048460 „ANDRiOS viitorul este în programarea dispozitivelor mobile” organizează Concurs de selecție pentru participanții la mobilitate pentru Fluxul 1.

 

Perioada mobilității: 23 iunie - 13 iulie 2019

 

Locul de desfășurare a stagiului de formare: Karlsruhe, Germania

 

Partener: Organizația Alfatraining Bildungszentrum

 

Număr de participanți: 16 elevi

 

În vederea participării la Concursul de selecție candidații trebuie să îndeplinească următoarele:

Criterii de eligibilitate:

- candidatul să aparțină grupului țintă

- să aibă media 10 la purtare pe perioada liceului

- să posede acordul părinților/susținătorilor legali

- să aibă cunoștințe de limbă engleză, minim B1 conform CECR (certificat cu pașaport lingvistic https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/european-skills-passport/language-passport)

- să întocmească și să depună dosarul de candidatură (1)

- să participe la proba de interviu (2)

 

(1) Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă următoarele documente:

- scrisoare de intenție

- CV Europass

- pașaport lingvistic

 

(2) Proba de interviu se desfășoară în limba engleză, verifică cunoștințele de programare C++ și cunoștințele legate de tematica proiectului (Android/IOS și Java/C#).

 

Proba de interviu se va desfășura conform unui grafic afișat la avizierul școlii, cu 24 de ore înainte de data desfășurării probei. Rezultatul interviului nu poate fi contestat.

 

La Concursul de selecție Criteriile de selecție vor fi următoarele:

 

Nivel de educație, calități morale și de comportament;

Motivație pentru participare la stagiul de practică;

Competențe lingvistice la limba engleză;

Competențe profesionale în domeniu.

 

Criteriile de evaluare vizează:

Scrisoarea de intenție (20%)

- motivația candidatului pentru participarea la activitățile proiectului

- angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului: are disponibilitate pentru implicarea în toate etapele preparatoare ale mobilității; are disponibilitate pentru implicarea ulterioară în acțiuni de diseminare a experiențelor de învățare-formare la care a participat în cadrul proiectului

- modalitățile prin care candidatul își propune să valorifice și să împărtășească cunoștințele și experiențele acumulate (este interesat de eventualitatea dezvoltării unei cariere în domeniul IT&C)

- calitatea argumentării

 

CV Europass (30%)

- prezintă domeniul de interes, activitățile desfășurate pentru dezvoltare profesională, rezultatele obținute, susținute prin documente

- prezintă competențe, abilități, aptitudini care îi permit colaborarea în echipă, adaptarea la locul de muncă, îndeplinirea sarcinilor de lucru, adaptarea și lucrul într-un mediu intercultural

- relevanța abilităților/experienței/calităților personale/profesionale descrise pentru activitățile prevăzute în proiect

 

Cunoașterea limbii engleze (20%)

- nivelul competențelor de comunicare

- fluența

- calitatea vocabularului

 

Proba de interviu (30%) – durata: 30 de minute/candidat, din care aproximativ 20 de minute pentru pregătirea răspunsurilor și aproximativ 10 minute pentru prezentarea lor.

- în prezentare se va urmări: cunoașterea și interesul pentru activitățile proiectului

- cunoștințele profesionale se verifică prin întrebări cu alegere multiplă, semiobiectivi și subiectivi (4+4+2 întrebări), conform bibliografiei indicate

 

Competențele profesionale evaluate vizează:

- structura lexicală a limbajului C++

- instrucțiuni C++

- funcții

- abilități de programare

- tipuri de aplicații (Phone & Tablet, ...)

- ciclul de viață al unei aplicații

- structura lexicală a limbajului Java

- arhitectura sistemului de operare Android

 

Bibliografie

1. https://www.roweb.ro/ro/servicii/aplicatii-mobile

2. https://biblioteca.regielive.ro/cursuri/calculatoare/modele-de-dezvoltare-a-aplicatiilor-software-354933.html

3. https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011-0021_57_szoftverfejlesztes_i/112_kompetencik.html

4. http://mek.oszk.hu/14200/14282/pdf/14282.pdf

5. https://profs.info.uaic.ro/~acf/java/Cristian_Frasinaru-Curs_practic_de_Java.pdf

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)

7. http://alkalmazasfejlesztes.blog.hu/2017/04/25/android_vagy_ios_188

 

În cazul punctajelor egale departajarea se face după următoarele criterii, în ordine: rezultatele la învățătură, situație socială, rezultatele la concursurile de specialitate, nivelul de cunoaștere a limbii engleze.

Documentele necesare înscrierii sunt (respectând ordinea de mai jos):

- opisul dosarului;

- cerere de înscriere (Anexa 2 din Procedura operațională);

- copie carte de identitate;

- acordul părinților/susținătorilor legali (Anexa 3 din Procedura operațională);

- adeverință medicală de la medicul de familie;

- adeverință de elev, care cuprinde anul de studiu și profilul clasei din care face parte candidatul;

- copie după carnetul de elev, contrasemnat de diriginte sau adeverință care atestă media generală și media 10 la purtare pe perioada anilor precedenți de liceu;

- pașaport lingvistic care atestă nivelul de cunoștințe a limbii engleze;

- scrisoare de intenție;

- CV Europass cu informații despre competențele existente, susținut prin documente.

 

Procedura operațională se găsește aici și pe pagina Facebook a proiectului.

 

Documentele trebuie reunite într-un dosar. Dosarul se va depune la secretariatul liceului și va fi înregistrat în registrul de intrări.

 

Afișarea rezultatelor

Lista finală a participanților selectați, 16 elevi și 3 candidați rezervă, va fi afișat la avizierul școlii.

Un elev selectat poate participa la un singur flux.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI

Depunerea dosarului de candidatură

04.12.2018

Desfășurarea probei de interviu

14.12.2018

Afișarea rezultatelor

18.12.2018, ora 10

Depunerea contestațiilor

18.12.2018, ora 14

Rezolvarea contestațiilor

19.12.2018

 

Pentru elevii selectați cheltuielile legate de pregătirea de dinainte de mobilitate, formarea profesională-culturală din mobilitate, cheltuielile de transport și subzistență vor fi acoperite prin proiect.

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați pagina școlii, www.bolyai.ro, pagina Facebook a proiectului, sau scrieți-ne la adresa de email: [email protected].